ข้อมูลทั่วไป
      ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลท่างาม
      ประวัติตำบลท่างาม
      ตราสัญลักษณ์ อบต.
      วิสัยทัศน์
      สภาพทั่วไป
      สภาพเศรษฐกิจ
      สภาพทางสังคม
      ศักยภาพของท้องถิ่น
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภา อบต.
      ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      การดำเนินงานของอบต.
      รายงานผลการประเมินผลการติดตามและประเมินผลโครงการ อบต.สัญจร ประจำปี
      รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี
      การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      รายงานการติดตามและประเมินผล / การรายงานผลการดำเนินงานของ อบต
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ประกาศประกวดราคา สอบราคา
      คู่มือประชาชน
      คำร้องทั่วไป
      แบบขอใช้บริการน้ำประปา
      หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์
      หนังสือรับอรองขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
      คำร้องขอหมายเลขประจำบ้าน
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      ส่วนโยธา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
      วัดเสนาสน์
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

....................................................................................................................................................................................................................

        

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับการปลูกข้าวฯ ประจำปี 2560
ผลิตภัณฑ์ข้าวของตำบลท่างาม
โครงการยกระดับการปลูกข้าวโดยการผลิตข้าวพันธุ์ดีพัฒนาบรรจุภัณฑ์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2559
กิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
     

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
หมู่ 13  บ้านหนองสลุง  ถนนสายวัดโบสถ์ - โป่งแค
ตำบลท่างาม  อำเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ : 055-009920 ต่อ 12
Copyright 2014.thangarm.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.