ข้อมูลทั่วไป
      ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลท่างาม
      ประวัติตำบลท่างาม
      ตราสัญลักษณ์ อบต.
      วิสัยทัศน์
      สภาพทั่วไป
      สภาพเศรษฐกิจ
      สภาพทางสังคม
      ศักยภาพของท้องถิ่น
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภา อบต.
      ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      การดำเนินงานของอบต.
      รายงานผลการประเมินผลการติดตามและประเมินผลโครงการ อบต.สัญจร ประจำปี
      รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี
      การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      รายงานการติดตามและประเมินผล / การรายงานผลการดำเนินงานของ อบต
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ประกาศประกวดราคา สอบราคา
      คู่มือประชาชน
      คำร้องทั่วไป
      แบบขอใช้บริการน้ำประปา
      หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์
      หนังสือรับอรองขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
      คำร้องขอหมายเลขประจำบ้าน
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      ส่วนโยธา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
      วัดเสนาสน์
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ] 
      


          1. ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคครบครัน และทั่วถึง
           2. ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก  และปลอดภัย
          3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
          4. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
          5. ประชาชนมีอาชีพ  และมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
          6. การบริการด้านต่างๆ  ขององค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
          7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา
          8. มีระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
          9. ประชาชนมีแหล่งน้ำที่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
         10. การศึกษาทั้งในและนอกระบบได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
         11. ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้รับการส่งเสริม  อนุรักษ์  และสืบทอด
         12. บุคลากรในองค์กรมีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
         13. องค์กรมีศักยภาพในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ประชาชนได้รับการบริการอย่างรวดเร็วมีคุณภาพ และเสมอภาค
         14. การพัฒนาตำบลสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  นโยบายของจังหวัด  นโยบายของ อปท.ยุทธศาสตร์ของชาติ  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
         15. ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง

     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
          แนวทางที่  1  การส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า
          แนวทางที่  2  การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบประปาและขยายเขตประปา
          แนวทางที่  3  การก่อสร้างซ่อมแซม บำรุงรักษา รางระบายน้ำ  ท่อลอดสี่เหลี่ยม และศาลาที่พักริมทาง
          แนวทางที่  4  การก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูป การอื่น ๆเพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
     ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและการจัดการผังเมือง
          แนวทางที่  1  การก่อสร้าง  ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน  สะพาน เกาะกลางถนน และพื้นที่สองข้างทาง
          แนวทางที่  2  การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งสินค้า ผู้โดยสารและจุดพักรถ
          แนวทางที่  3  การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจัดการผังเมือง
          แนวทางที่  4  การรณรงค์จัดกิจกรรมการป้องกัน  การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน
    ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
          แนวทางที่  1  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและเป็นม าตรฐาน
          แนวทางที่  2  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาควา มยากจนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาโรคระบาดต่าง ๆ
          แนวทางที่  3  การส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และผู้ยากจน
          แนวทางที่  4  การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาการจัดกิจกรรมโครงการด้านค ุณธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจ และศักยภาพของประชาชน
          แนวทางที่  5  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน ้าที่ของพลเมืองและมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกรูปแบบ
          แนวทางที่  6  การส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา  การจัดตั้งศูนย์กีฬาประจำตำบลและลานกีฬาการพัฒนาด้านกีฬาต่าง ๆ
          แนวทางที่  7  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรักการออกกำลังกายและสนใจดูแล สุขภาพของตนเอง
          แนวทางที่  8  การส่งเสริมและสนับสนุนรักษาความสงบปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการช่วยเหลือป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
          แนวทางที่  9  การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาอาชีพและรายได้
          แนวทางที่  1  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการพ ัฒนาอาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
          แนวทางที่  2  การพัฒนามาตรฐานสินค้าและจัดตั้งศูนย์  จำหน่าย หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
          แนวทางที่  3  การจัดตั้งกลาดกลางจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและอื่น ๆ
          แนวทางที่  4  การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสินค้าทางการเกษตรและการแปรรูปสินค ้าการเกษตร
          แนวทางที่  5  การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการว่างงาน
          แนวทางที่  6  การส่งเสริมและสนับสนุนการบริการกองทุนท้องถิ่น
          แนวทางที่  7  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนได้ในด้านต่าง ๆ
          แนวทางที่  8  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยให้กั บประชาชนที่ยากจน
          แนวทางที่  9  การส่งเสริมให้ความรู้ด้านการจัดการ   การผลิต  และการตลาด
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การท่องเที่ยวและการบริการด้านต่าง ๆ
          แนวทางที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ
          แนวทางที่ 2 การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
          แนวทางที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการป้องกันน้ำท่วมและมีการแก้ไ ขปัญหาภัยแล้ง
          แนวทางที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนแก้ไขปัญหาและป้องกันตลิ่งพัง
          แนวทางที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการกำจัดขยะมูลฝอย  ของเสีย  ของเหลือใช้แบบครบวงจร
          แนวทางที่ 4 การส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแว ดล้อมต่างๆ
          แนวทางที่ 5 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและสร้างจิตสำนึกในการอนุร ักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          แนวทางที่ 6 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  อุปโภคบริโภคและการจัดการระบบชลประทานและการปรับปรุงระบบน้ำบาด าลให้มีคุณภาพ
          แนวทางที่ 7 การส่งเสริมและการป้องกันในการแก้ไขปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม
          แนวทางที่ 8 การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ
    ยุทธศาสตร์ที่  7   ด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
          แนวทางที่  1  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและให้มีการจัดการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ
          แนวทางที่  2  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาสถานศึ กษาวัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์  สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ
          แนวทางที่  3  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธร รมแขนงต่าง ๆจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
          แนวทางที่  4  การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธ รรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
          แนวทางที่  5  การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
   
ยุทธศาสตร์ที่  8   การเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          แนวทางที่  1  การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานในด้านความมีประสิทธิภาพ&nb sp;   ความโปร่งใส การบริการประชาชน  รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย
          แนวทางที่  2  การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากรและกลไกในก ารประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          แนวทางที่  3  การส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีและปรับปรุงพัฒนาวัสดุอุปกรณ์เค รื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและสถานที่ปฏิบัติงาน
          แนวทางที่  4  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการต่าง ๆ แก่บุคลากร
          แนวทางที่  5  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม  โครงการที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล  นโยบายจังหวัดนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ของชาติ  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
          แนวทางที่  6  การส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีการพัฒนารายได้ขององค์การบริหาร ส่วนตำบล
          แนวทางที่  7  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ.  ข้อมูล กชช 2 ค. และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
          แนวทางที่  8  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  การสื่อสารต่าง ๆ  และการจัดการระบบ ICT

 

    ทำรายการเมื่อ: 19-กค.-10at 11:27
 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
หมู่ 13  บ้านหนองสลุง  ถนนสายวัดโบสถ์ - โป่งแค
ตำบลท่างาม  อำเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ : 055-009920 ต่อ 12
Copyright 2014.thangarm.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.